PODMÍNKY

Uživatelské, licenční a obchodní podmínky

ACTORSMAP

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto podmínky upravují práva a povinnosti smluvního vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem (dále jen „Podmínky“) pramenící z užití webového portálu ACTORSMAP anebo ze zapojení do projektu ACTORSMAP.
 2. Pod pojmem ACTORSMAP je míněn webový portál neboli server, dostupný z internetové adresy www.actorsmap.cz, a to včetně všech aktualizací a změn, který představuje veřejnou databázi výkonných umělců registrovaných osobně nebo prostřednictvím jejich oprávněných zástupců na základě uzavřené smlouvy s Provozovatelem (dále jen „ACTORSMAP“). ACTORSMAP v podobě webového portálu představuje službu, která registrovaným Uživatelům umožňuje vytvořit veřejně přístupný profil, resp. zveřejnit na webových stránkách www.actorsmap.cz předem definovaný obsah s dále uvedenými údaji, (dále jen „profil“). Jeden profil je určen pro jednoho výkonného umělce. Obsah profilu tvoří jméno(a) a příjmení, příp. pseudonym, datum narození, fotografie, showreel, údaje o schopnostech a dovednostech (např. znalost cizího jazyka) výkonného umělce, odkaz na webové stránky Uživatele, odkaz na webovou databázi ČSFD, příp. další (společně dále jen „obsah“). Ke každému profilu a tedy i k obsahu má přístup široká veřejnost. ACTORSMAP, resp. jeho části jsou nebo mohou být ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“) autorským dílem a výkon veškerých majetkových práv k němu náleží Provozovateli.
 3. Provozovatelem ACTORSMAP je obchodní společnost ACTORSMAP s.r.o., IČO: 08971901, se sídlem Bělocká 22, 161 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 328415 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Provozovatel“). Kontaktní údaje Provozovatele jsou následující: adresa Bělocká 22, 161 00 Praha 6, e-mail: info@actorsmap.cz.
 4. Uživatelem ACTORSMAP je jakákoliv právnická nebo fyzická osoba, která projeví vůli využívat ACTORSMAP, která je výkonným umělcem anebo osobou oprávněnou zastupovat konkrétního výkonného umělce a která je registrovaná Provozovatelem jako Uživatel na základě uzavřené smlouvy dle čl. II. těchto Podmínek (dále jen „Uživatel“). V případě osob mladších osmnácti let je vždy vyžadován souhlas zákonných zástupců k registraci jeho osoby jako Uživatele anebo k registraci osoby oprávněné osobu mladší osmnácti let zastupovat jako Uživatel. Osoba mladší patnácti let může být registrována pouze v zastoupení Uživatelem, který je současně zákonný zástupce, nebo jinou osobou se souhlasem zákonných zástupců. Provozovatel si vyhrazuje právo na základě vlastního uvážení odmítnout jakoukoliv osobu žádající registraci jako Uživatele ACTORSMAP.
 5. Uživatelský účet vytvoří Provozovatel na základě uzavřené smlouvy s Uživatelem po uhrazení ceny (dále jen „Uživatelský účet“). Uživatelský účet znamená neveřejnou část ACTORSMAP, která je přístupná po zadání přihlašovacích údajů (přihlašovací jméno a heslo dle volby) a která obsahuje údaje o Uživateli, resp. osobě, která projeví vůli být Uživatelem, vč. osobních údajů, podrobnosti ke smlouvě, vč. těchto Podmínek. Uživatel nemá právo zřídit více než jeden Uživatelský účet.

II. Uzavření smlouvy, akceptace Podmínek

 1. Smlouvou se rozumí smlouva uzavřená mezi Provozovatelem a Uživatelem dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“), jejímž předmětem je poskytnutí místa úložiště – profilu pro umístění obsahu na dobu určitou, a to na dobu 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců Smlouva je uzavřena s možností automatického prodloužení doby jejího trvání, a to vždy o dalších 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, za podmínky, že Uživatel řádně a včas uhradí cenu dle odst. 4 tohoto článku na další období (dále jen „smlouva“). Okamžikem sdílení jakéhokoli obsahu v rámci profilu je služba ze strany Poskytovali poskytnuta. S ohledem na skutečnost, že obsah poskytuje Uživatel, resp. oprávněný zástupce výkonného umělce platí, že je udělen předchozí výslovný souhlas spotřebitele s plněním před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. V takovém případě nemá spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy.
 2. Smlouvu lze uzavřít elektronicky, a to na základě řádně vyplněného registračního formuláře (dále jen „formulář“). Podmínkou přijetí formuláře je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů pravdivě a úplně. V případě osoby mladší osmnácti let je také podmínkou podepsaný souhlas zákonných zástupců. Každý formulář je návrhem na uzavření smlouvy. Osobě, která projeví vůli být Uživatelem ACTORSMAP a která bude Provozovatelem vyhodnocena jako osoba způsobilá být Uživatelem, Provozovatel do tří (3) pracovních dnů od obdržení řádně vyplněného formuláře zpřístupní Uživatelský účet. Uživatel prostřednictvím Uživatelského účtu má možnost vložit / nahrát obsah a vytvořit tak profil výkonného umělce. Provozovatel si vyhrazuje právo určit podobu a obsah profilu, zejména počet fotografií a jejich kvalitu (např. lze užít jen tzv. headshot), a současně si vyhrazuje právo ověřit pravdivost a úplnost informací a údajů vložených / nahraných jako obsah. Provozovatel si proto vyhrazuje právo obsah profilu před zveřejněním schválit a případně průběžně kontrolovat. Provozovatel potvrdí možnost zveřejnění obsahu do tří (3) pracovních dnů od vložení / nahrání obsahu prostřednictvím Uživatelského účtu. V opačném případě vyzve Uživatele k dalšímu doplnění či opravě obsahu. K uzavření smlouvy dochází teprve v okamžiku přijetí návrhu na uzavření smlouvy, tj. v okamžiku, kdy Provozovatel závazně potvrdí a schválí profil ke zveřejnění a kdy dojde k uhrazení ceny vč. DPH na základě Provozovatelem vystavené faktury. Cena bude považována za uhrazenou teprve připsáním celé částky ceny vč. DPH na účet Provozovatele uvedený na příslušné faktuře. Uzavřenou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
 3. Uzavřením smlouvy Uživatel stvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami, že s nimi souhlasí a že je jimi vázán. Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy. Podmínky jsou Uživateli zpřístupněny vždy předem, dostupné v Uživatelském účtu, kde je odsouhlasí a má tedy možnost se s nimi seznámit.
 4. Cena (zahrnující licenční odměnu níže) za zpřístupnění a zveřejnění jednoho profilu po dobu 12 kalendářních měsíců činí částku uvedenou v platném ceníku dostupném na www.actorsmap.cz. Cena nezahrnuje DPH či jiné poplatky. V případě, že Provozovatel bude plátcem daně z přidané hodnoty, bude DPH v zákonné výši k ceně připočteno. Za účelem úhrady ceny bude bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy vystavena faktura – daňový doklad se splatností 14 dnů. Neuhradí-li Uživatel fakturu řádně a včas, ruší se smlouva od počátku. Provozovatel alespoň třicet (30) dnů před uplynutím doby trvání smlouvy zašle Uživateli fakturu na dalších 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Pokud nebude tato faktura na další období uhrazena ve lhůtě splatnosti, nejpozději do konce doby trvání smlouvy, nedojde k prodloužení trvání smlouvy a smlouva tímto končí, resp. zveřejnění profilu (profilů) končí ke dni uplynutí původní doby trvání smlouvy.

III. Práva a povinnosti Uživatele

 1. Uživatel bere na vědomí, že je odpovědný za udržení tajnosti svého přístupového jména a hesla k Uživatelskému účtu.
 2. Uživatel se zavazuje, že veškeré informace a údaje, které sdělí Provozovateli anebo bude sdílet prostřednictvím profilu (Uživatelského účtu) budou pravdivé, přesné a úplné. Uživatel bere na vědomí, že v souladu s těmito Podmínkami je jakýkoliv obsah okamžikem jeho zaslání Provozovateli, nahrání či jiného způsobu sdílení v rámci ACTORSMAP považován za zveřejněný a Uživatel uděluje Provozovateli souhlas k jeho dalšímu šíření.
 3. Uživatel se zavazuje při užívání ACTORSMAP jednat tak, aby jemu, jím zastoupené osobě ani Provozovateli ani jiným Uživatelům nevznikla žádná škoda, zároveň se zavazuje neužívat ACTORSMAP žádným jiným způsobem, který by mohl narušit práva Provozovatele, zejména jakkoli měnit či poškodit ACTORSMAP, Provozovatele či jiné Uživatele, a/nebo užívat způsobem, který by mohl být klasifikován jako trestný čin či jako jiné porušení práva (resp. užívání vykazující protiprávní jednání) či porušení práv a svobod jakékoliv třetí osoby.
 4. Uživatel výslovně bere na vědomí, že Provozovatel má právo ACTORSMAP, jeho obsah nebo jen část kdykoli odstavit, změnit a/nebo jej znepřístupnit (z příslušné internetové adresy), a to zejména z důvodu ochrany vlastních práv a oprávněných zájmů, z důvodu dodržení právních předpisů nebo z důvodu ochrany práv uživatelů.
 5. Uživatel bere rovněž na vědomí, že Provozovatel nenese odpovědnost za obsah vložený jakýmkoliv Uživatelem. Každý Uživatel či návštěvník ACTORSMAP je oprávněn nahlásit Provozovateli nevhodný, protiprávní či jinak narušující obsah či jinou chybu nebo vadu ACTORSMAP.
 6. Uživatel dále prohlašuje a uzavřením smlouvy Provozovateli se zaručuje, že poskytnutím souhlasů, svolení, oprávnění a licencí dle smlouvy a plněním účelu smlouvy nebudou dotčena žádná práva žádných osob, zejména zastoupených výkonných umělců či jiných osob, včetně práv autorských třetích osob. Uživatel prohlašuje a Provozovateli se zaručuje, že obsah vč. Autorského díla tvořící obsah nemá žádné právní vady. V případě, že jakákoliv třetí strana bude uplatňovat jakákoliv práva, je Uživatel povinen vyvinout ihned maximální úsilí k ochraně práv Provozovatele.
 7. Uživatel dále bere na vědomí, že Provozovatel neodpovídá za vady ACTORSMAP, ani za ztrátu dat Uživatele či jiné škody přímo či nepřímo způsobené ACTORSMAP, pokud právní předpis kogentně nestanoví jinak. Uživatel se zároveň tímto vzdává vůči Provozovateli náhrady škody, která mu v budoucnu může vzniknout v důsledku porušení povinností Provozovatele vyplývajících z akceptace těchto Podmínek nebo jiných právních předpisů, s výjimkou nároků na náhradu škody, které se podle platných právních předpisů nelze platně vzdát.
 8. Uživatel nemá právo prostřednictvím ACTORSMAP strojově (zejm. pomocí tzv. softwarových robotů) ani manuálně vytěžovat databázi spojenou s ACTORSMAP.
 9. Uživatel odpovídá za správnost a pravdivost prohlášení a garancí dle těchto Podmínek. V případě nesprávnosti či nepravdivosti prohlášení a/nebo v případě porušení garancí Uživatele odpovídá Provozovateli za vzniklou újmu, a to i nemajetkovou, v plném rozsahu.
 10. Poruší-li Uživatel jakoukoli svou povinnost vyplývající ze smlouvy, resp. Podmínek nebo z právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů anebo ochranu osobnosti, zavazuje se Provozovateli nahradit veškerou majetkovou a nemajetkovou újmu, která v důsledku tohoto porušení vznikne Provozovateli, zejména bude-li Provozovateli v souvislosti s jednáním Uživatele spojeným s nakládáním s osobními údaji anebo projevy osobní povahy uložena povinnost zaplatit pokutu nebo nahradit škodu či poskytnout peněžité zadostiučinění, Uživatel je povinen a zavazuje se poskytnout odškodnění v plné výši uložené pokuty nebo uložené náhrady škody či peněžitého zadostiučinění.

IV. Práva a povinnosti Provozovatele

 1. Provozovatel nese v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., platném znění, odpovědnost pouze za vlastní obsah, tj. obsah, který výlučně sám vytvoří, sám aktivně zpřístupní či převezme jako vlastní. Za obsah vložený do profilu, vč. odkazů, odpovídá Uživatel. Uživatel zastupující osobu mladší osmnácti let musí obzvláště dbát na ochranu zastoupené osoby a jejího soukromí.
 2. Provozovatel neodpovídá za obsah, neboť pouze Uživatelům poskytuje prostor v podobě profilu pro vkládání obsahu, a to ani v případě, že dojde ke schválení Uživatele anebo ke schválení obsahu ze strany Provozovatele, pokud zákon kogentně nestanoví jinak. Provozovatel je oprávněn neprodleně smazat, odstranit obsah Uživatele anebo jeho část nebo znepřístupnit takové informace, a to dle jeho vlastního svobodného (libovolného) úsudku, zejména (nikoli však výlučně) kdy se dozvěděl o:
  1. protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání Uživatele. Provozovatel případně též vyrozumí Policii ČR o podezření na spáchání trestného činu.
  2. obsahu obsahujícím pasáže urážlivého, sexuálního, rasistického, xenofobního či jiného obdobného charakteru a/nebo bude-li v rozporu se základními právy svobodami garantovanými Listinou základních práv a svobod České republiky a/nebo bude-li jinak v rozporu s ústavním či veřejným pořádkem České republiky.
  3. komerčním účelu obsahu třetí osoby (bez dohody s Provozovatelem).
  4. nevhodném obsahu pro děti a mladistvé, vyjma k tomu vyhrazené sekce. Provozovatel je oprávněn takový obsah případně jen přesunout do k tomu vyhrazené sekce.
 3. Provozovatel má právo vymazat nepravdivé, zavádějící nebo těžko ověřitelné informace a údaje z obsahu profilu, dále právo zrušit profil anebo Uživatelský účet Uživateli a zamezit mu tak užívání ACTORSMAP v případě důvodné domněnky, že Uživatel nebo jím zastoupená osoba vědomě porušuje tyto Podmínky anebo v případně protiprávního jednání Uživatele nebo jím zastoupené osoby nebo protiprávní povaze obsahu Uživatele.
 4. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah (data a údaje), který Uživatel sdělil prostřednictvím profilu nebo který má uložen pod svým Uživatelským účtem.
 5. Provozovatel negarantuje dostupnost ACTORSMAP 24 hodin denně.
 6. Provozovatel neručí za to, že ACTORSMAP bude bez vad spolupracovat s hardware nebo software Uživatele.

V.

Licenční podmínky

 1. Provozovatel uděluje Uživateli omezenou, nepřenosnou a nevýhradní licenci k užívání profilu na webovém portálu (aplikace) ACTORSMAP akceptací těchto Podmínek. Uživatel se za užití ACTORSMAP (resp. za udělení licence k ACTORSMAP) zavazuje Provozovateli zaplatit odměnu, která je součástí ceny dle čl. II. těchto Podmínek. Provozovatel má právo poskytnout plnění smlouvy až v momentě, kdy dojde k zaplacení odměny za poskytnutí licence, a nezaplatí-li Uživatel za licenci odměnu v plné výši v Provozovatelem stanovené lhůtě, ruší se smlouva bez dalšího od počátku.
 2. Uživatel nemá právo udělit třetí osobě podlicenci k užívání ACTORSMAP ani postoupit takovou licenci.
 3. Uživatel, který zařadil či vložil alespoň jedno obrazové či jiné autorské dílo jako obsah v rámci ACTORSMAP (souhrnně dále jen „Autorské dílo„), plně odpovídá za veškerá práva a oprávnění související s užitím Autorského díla, zejména se zveřejněním spojená. Uživatel, který pomocí nebo prostřednictvím ACTORSMAP zpřístupnil / zveřejnil Autorské dílo, vyjadřuje ve smyslu ustanovení §2373 odst. 2 Občanského zákoníku svůj souhlas s návrhem na uzavření licenční smlouvy s Provozovatelem jakožto nabyvatelem oprávnění (licence) ze strany autora. Poskytnutím plnění se v tomto případě rozumí zpřístupnění / sdílení / zveřejnění alespoň jednoho Autorského díla v rámci ACTORSMAP.
 4. V případě, že Uživatel vloží či zařadí více než jedno Autorské dílo nebo pouze část, vztahuje se smlouva na veškerá všechna Autorská díla a/nebo na jakékoliv jejich části.
 5. Uživatel prohlašuje a uzavřením smlouvy zaručuje se, že z titulu vlastního autorství anebo z jiného právního důvodu (například z titulu uzavření licenční smlouvy s autorem nebo jiným oprávněným vykonavatelem autorských práv majetkových) vykonává majetková práva autorská k Autorskému dílu v takovém rozsahu a/nebo že je oprávněným držitelem takové licence k užití Autorského díla v příslušném rozsahu, který je zcela dostatečný pro užití Autorského díla v rámci ACTORSMAP a k poskytnutí příslušné licence Provozovateli pro účely plnění smlouvy, jejíž součástí je zejména oprávnění ke zveřejnění / sdílení / zpřístupnění Autorského díla prostřednictvím webového portálu ACTORSMAP (profilu).

VI. Zásady ochrany osobních údajů

 1. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).
 2. Provozovatel je správcem těch osobních údajů Uživatele, které Uživatel uvede pro účely uzavření a plnění smlouvy.
  1. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel bude zpracovávat osobní údaje Uživatele, resp. jeho zástupce nebo zákonného zástupce, v rozsahu jméno, příjmení, kontaktní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, IČ, DIČ a v případě, že Uživatel bude výkonný umělec také údaje tvořící obsah (viz čl. I. Podmínek) pro účely uzavření smluvního vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem dle těchto Podmínek, plnění smlouvy, pro účely plnění právní povinnosti Provozovatele (zejména daňové povinnosti, např. hlášení ohledně DPH), případně pro účely oprávněného zájmu Provozovatele, tedy za účelem ochrany práv, majetku a vymahatelnosti nároků. Poskytnuté údaje jsou požadavkem smluvním a jejich poskytnutí je dobrovolné; tyto údaje není Uživatel povinen poskytnout. Pro první dva jmenované účely je však zpracování a poskytnutí osobních údajů podmínkou pro možnost užití ACTORSMAP.
  2. Osobní údaje Uživatele budou zpracovávány vždy v rozsahu údajů poskytnutém Uživatelem (příp. jeho zákonným zástupcem) při uzavření smlouvy nebo později za doby trvání smlouvy, a to Provozovatelem, jeho jakýmkoliv zaměstnancem a případně smluvními partnery. V případě smluvních partnerů Uživatel bere na vědomí, že osobní údaje Uživatele mohou být předány a zpracovávány společnostmi zajišťujícími pro Provozovatele správu informačních technologií, právní, účetní a daňové poradenství. Jednotliví zpracovatelé jsou oprávněni nakládat s osobními údaji výhradně pro účely, ke kterým byli správcem pověřeni, a dle pokynů správce. Správce i jiný výše uvedený zpracovatel poskytují dostatečné a věrohodné záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany osobních údajů. Zpracování osobních údajů probíhá v technicky i fyzicky zabezpečených elektronických informačních systémech. Všichni zpracovatelé byli na základě smluvního ujednání zavázáni k ochraně osobních údajů. Přístup k osobním údajům mají pouze tzv. pověřené osoby (na základě vlastních osobních přístupových údajů), a to v nezbytném rozsahu v rámci výkonu své práce, přičemž jsou vázáni povinností mlčenlivosti. Konkrétní subjekty zpracovatelů či jiných příjemců sdělí Provozovatel Uživateli na žádost. Osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům (soudům, policii, notářům, finančním úřadům apod., v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí) nebo je správce může přímo poskytnout jiným subjektům v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem.
  3. Osobní údaje Uživatele budou uchovány po dobu existence smluvního vztahu a dále archivovány nejdéle po dobu 15 let po ukončení smlouvy.
  4. Osobní údaje Uživatele budou zpracovány převážně strojově (automatizovaným způsobem) a v písemné (elektronické) podobě.
  5. Uživatel jako subjekt údajů má právo na to být informován o zpracování jeho osobních údajů. Správce oznámí jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování provedené v souladu s výkonem níže popsaných práv, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.
  6. Uživatel bere na vědomí, že má následující práva, která může uplatnit především písemně na adrese sídla Provozovatele nebo e-mailem na info@actorsmap.cz.
 1. právo žádat informace o zpracování:

Jako subjekt údajů má Uživatel právo být informován o zpracování svých osobních údajů. Tyto informace zahrnují kontaktní údaje správce, účel a právní základ zpracování, informace o jeho oprávněných zájmech, o příjemcích osobních údajů, době uchování osobních údajů, všechna práva subjektů údajů, důvod poskytnutí osobních údajů, dále údaj o předávání osobních údajů do třetích zemí mimo Evropskou unii a příp. též, informaci o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování.

 1. právo přístupu ke svým osobním údajům:

Subjekt údajů má právo požádat, aby mu byla sděleno, zda o něm správce zpracovává nějaké osobní údaje, a pokud ano, pak jaké.

 1. právo žádat o opravu, resp. doplnění:

Pokud subjekt údajů zjistí, že osobní údaje, které o něm správce zpracovává, jsou nepřesné nebo neúplné, má právo na to, aby je správce bez zbytečného odkladu opravil, popřípadě doplnil.

 1. právo na výmaz:

Subjekt údajů má právo, aby správce osobní údaje vymazal, a to pokud je splněn některý z následujících důvodů: osobní údaje již správce nepotřebuje pro účely, pro které je zpracovával, dojde k odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je souhlas nezbytný a zároveň správce nemá jiný důvod, proč tyto údaje potřebuje nadále zpracovávat, subjekt údajů využije svého práva vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě oprávněných zájmů správce a správce shledá, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemá nebo se subjekt údajů domnívá, že prováděné zpracování osobních údajů správcem přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy. Toto právo se neuplatní v případě, že zpracování osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění právní povinnosti správce nebo určení a výkon právních nároků správce nebo jejich obhajobu.

 1. právo na omezení zpracování:

Subjekt údajů má právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování, a to po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů správce musí omezit, když je popírána přesnost osobních údajů (než budou opraveny), pokud osobní údaje správce zpracovává bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musí), ale bude před výmazem takových údajů upřednostňováno pouze jejich omezení, osobní údaje již správce nepotřebuje pro shora uvedené účely zpracování, ale subjekt údajů je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo vznesete námitku proti zpracování. Po dobu, po kterou správce šetří, je-li námitka oprávněná, je povinen zpracování vašich osobních údajů omezit.

 1. právo na přenositelnost osobních údajů:

V případě, že zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě a je prováděno automatizovaně, má subjekt údajů právo na tzv. přenositelnost těchto údajů. To spočívá v povinnosti správce předat nositeli údajů všechny o něm zpracovávané informace ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu.

 1. právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů:

Stížnost proti zpracování osobních údajů Správcem můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Prosíme, pokud se domníváte, že ze strany správce dochází k neoprávněnému či jinak vadnému zpracování vašich osobních údajů, neváhejte nejprve kontaktovat správce.

 1. právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů:

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází pro účely oprávněných zájmů Provozovatele, tj. ochranu majetku a vymahatelnosti nároků. Jde-li o marketingové aktivity, přestane správce osobní údaje zpracovávat bez dalšího; v ostatních případech tak učiní, pokud nebude mít závažné oprávněné důvody pro to, aby v takovém zpracování pokračoval, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nárok.

 1. právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování:

Toto právo zajišťuje, že subjekt údajů nebude předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něj právní účinky nebo se obdobným způsobem významně dotýká. Jde o zajištění, aby se o právních účincích nerozhodovalo automatizovanými postupy bez lidské ingerence, kromě možných výjimek. Automatizované rozhodování je přípustné v případě, kdy je nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem, pokud je povoleno právem EU nebo členským státem nebo pokud je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.

 1. Provozovatel je však zpracovatelem těch osobních údajů, které zpracovává pro Uživatele, na základě a dle pokynu Uživatele, neboť platí, že Uživatel určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, v tomto případě zveřejnění profilu s obsahem na webovém portálu ACTROSMAP, jehož cílem je zejména prezentace osoby Uživatele nebo jím zastoupené osoby (společně dále jen „osobní údaje výkonného umělce“). Správcem osobních údajů výkonného umělce je tedy Uživatel, Provozovatel je v tomto případě pouze zpracovatel, který poskytuje místo pro možnost umístění a sdílení obsahu.
  1. Uživatel jako správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanovených účelů a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Uživatel je povinen poskytnout pouze přesné a pravdivé osobní údaje a informovat Provozovatele o jejich změně.
  2. Uživatel akceptací těchto Podmínek potvrzuje seznámení se s těmito Podmínkami a potvrzuje, že každý subjekt údajů, jejíž profil na ACTORSMAP založí a ohledně které vloží obsah, řádně seznámil s účelem zpracování jejich osobních údajů v rámci ACTORSMAP a získal všechny potřebné souhlasy se zpracováním jejích osobních údajů a s projevy osobní povahy dle ust. § 84 a násl. Občanského zákoníku pro účely užití ACTORSMAP.
 2. Účelem zpracování osobních údajů výkonného umělce v rámci webového portálu ACTORSMAP je správa a zajištění externího uložiště na serveru Provozovatele (dále jen „účel zpracování“), a to manuálně anebo pomocí automatizovaných prostředků s užitím webového portálu ACTORSMAP.
  1. Uživatel je povinen řádně a včas informovat subjekty údajů o všech skutečnostech a právech souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů, jakož i o skutečnosti, že jejich osobní údaje budou předány a zpracovány Provozovatelem v rámci ACTORSMAP. Pro vyloučení všech pochybností předmětem zpracování nejsou zvláštní kategorie osobních údajů. Uživatel se zejména zavazuje
 1. zajistit, aby osobní údaje výkonných umělců byly s přihlédnutím k účelu zpracování přesné a aktuální;
 2. zajistit náležité zabezpečení osobních údajů výkonných umělců včetně jejich ochrany prostřednictvím vhodných technických a/nebo organizačních opatření;
 3. jednat jako kontaktní místo subjektů údajů;
 4. zajistit právní základ pro zpracování osobních údajů výkonných umělců, jakož i jeho doložitelnost;
 5. plnit veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů výkonných umělců, zejména povinnost:
 6. poskytovat subjektům údajů informace týkající se zpracování osobních údajů výkonných umělců a dále informace o jejich právech s tím souvisejících;
 7. vyřizovat řádně a včas veškeré žádosti subjektů údajů o výkon jejich práv souvisejících se zpracováním osobních údajů výkonných umělců;
 8. oznamovat a ohlašovat skutečnosti dle právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů a/nebo subjektům údajů v případech stanovených těmito právními předpisy.
  1. V této souvislosti Provozovatel bude osobní údaje výkonného umělce zpracovávat pouze za účelem plnění smlouvy dle těchto Podmínek, tj. pouze za shora popsaným účelem zpracování, a to po dobu trvání smlouvy. Provozovatel bude postupovat plně v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů a pokyny Uživatele na základě a dle smlouvy uzavřené. Pokud pokyn porušuje obecně závazné právní předpisy, zavazuje se Provozovatel Uživatele neprodleně o této skutečnosti informovat.
  2. Provozovatel nese odpovědnost za zabezpečení osobních údajů ve svých informačních systémech a postupuje tak, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Za tímto účelem přijal příslušná technická a organizační opatření, zejména zajištění zpracování osobních údajů pouze osobami oprávněnými osobní údaje zpracovávat, uložení osobních údajů na úložiště zabezpečená heslem, ke kterým má přístup pouze osoba oprávněná osobní údaje zpracovávat, a dále zajistit, aby jakýkoli přenos osobních údajů byl zabezpečen proti neoprávněnému zpracování a/nebo zneužití osobních údajů. O osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních přijatých na ochranu osobních údajů bude zachovávat mlčenlivost. Provozovatel bez zbytečného odkladu po ukončení trvání smlouvy provede nevratný výmaz osobních údajů výkonného umělce, resp. odstraní celý profil.
  3. Provozovatel a Uživatel se zejména zavazují:
 1. poskytnout si na žádost součinnost při plnění povinností vůči subjektům údajů;
 2. poskytnout si na žádost součinnost při prokazování plnění povinností Úřadu pro ochranu osobních údajů a/nebo při jakékoli komunikaci s Úřadem pro ochranu osobních údajů;
 3. informovat se navzájem bez zbytečného odkladu o uplatnění práv subjektu údajů;
 4. v případě zjištění porušování povinností vyplývajících z právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů, neprodleně upozornit na tuto skutečnost;
 5. v případě zjištění porušení bezpečnosti ochrany osobních údajů, upozornit na tuto skutečnost nejpozději do 12 hodin od zjištění takového porušení;
 6. informovat se navzájem bez zbytečného odkladu o všech změnách mající vliv na zpracování osobních údajů na základě a v rámci smlouvy dle těchto Podmínek.
 1. Cookies

Cookies jsou krátké textové soubory, které webová stránka ACTORSMAP odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o návštěvě každého návštěvníka. V případě, že má návštěvník ve webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracovává správce záznamy o jeho chování na internetových stránkách správce za účelem vylepšení provozu internetových stránek správce, a dále za účelem přímého marketingu. Ukládání cookies lze zakázat v nastavení webového prohlížeče. Zákazem cookies se mohou stát některé funkce webových stránek nedostupnými.

VII. Správa dat

ACTORSMAP pro svůj provoz využívá služeb třetích stran, zejména poskytovatelů hardwaru, síťového připojení a dalších technologií nezbytných pro správný běh ACTORSMAP. Veškerá data uložená v rámci webového serveru ACTORSMAP jsou chráněna zabezpečeným protokolem (HTTPS šifrovaný pomocí TLS), který chrání spojení mezi webovým prohlížečem Uživatele a serverem.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Smluvní vztah dle těchto Podmínek, jakož i nároky z něj vyplývající, se řídí českým právním řádem, zejména Občanským zákoníkem a Autorským zákonem. Veškeré spory týkající se nároků vzniklých na základě těchto Podmínek jsou v kompetenci soudů České republiky a budou jimi projednávány.
 2. Podněty, stížnosti či reklamace je možné zasílat prostřednictvím elektronické adresy na info@actorsmap.cz. Informaci o vyřízení Provozovatel zašle na elektronickou adresu Uživatele.
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek. O jakékoliv změně bude Uživatel informován prostřednictvím kontaktního e-mailu, který uvede při uzavření smlouvy, a to alespoň dva (2) kalendářní měsíce předem před nabytím platnosti a účinnosti změny Podmínek. Uživatel má v takovém případě právo změnu Podmínek odmítnout a předmětný závazek mezi ním a Provozovatelem z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době jeden (1) kalendářní měsíc, která začne běžet den následující po odeslání oznámení.
 4. Tyto Podmínky umožňují jejich archivaci a reprodukci.
 5. Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 1.3.2020.